Seneste nyheder

Klumme i Vinderup Nyt uge 14 s. 2. Vandløbsprojekt ved ryde Mølle hvor hovedparten af Hellegård Å ledes udenom møllesø

Bæverens forvaltning bør ændres så der tages hensyn til de bedste vandløb aht. vandrefisk og sårbare vandløbsinsekter.

Bent Lauge Madsen har skrevet en artikel i Gylle.dk der rdegør for Miljøministeriets mangelfulde og ensidige vurderinger, der ligger til grund for bæverforvaltningen

Sportsfiskere og kommuner har udført en fin række fine projekter i tilløb til Storå i 2020

F.eks.: God søgning264 skarvreder i Nissum Fjord 2020. Alle reder blev reguleret af Naturstyrelsen. Havørne har en effekt på skarv i Danmark.

DTU Aqua har i 2016 undersøgt tætheden af ungfisk af laks i Skjern Å. Det viste sig at tætheder var ca 1/3 af dem der blev set i Storå nedstrøms vandkraftværket.

Da album i Google forsvandt er det rekonstrueret her ;) Projektfotos 2009 ved genslyngning af Råsted Lilleå ved Nymølle Dambrug.

Da album i Google forsvandt er det rekonstrueret her ;) Projektfotos 2008 ved genslyngning af Råsted Lilleå ved Ringkøbingvej.

Også i 2019 er der registreret op til 4 bæverdæmninger i Gryde s hovedløb.

Holstebro Dagblad 11. december 2018.

Kampagnemåling af ilt og temperatur i Storåsystemet 31. juli 2018. Holstebro Kommune

Som et led i Lystanlæggets fornyelse er der planer om efter 2021 at erstatte kammerfisketrappen med et genslynget vandløb, så der bliver fri faunapassage.

Fin video af DTU Aqua og Torben Tinggard af gydende laks på stryg i Råsted Lilleå opstrøms Gosmer Bro december 2017.

Uden bæverdæmning massiv gydning af laks ved Ølgryde i december 2017

Holstebro Kommune har i 2017 genslynget Stokvad Bæk. Stenbiderne (SVS) har hjulpet med udlægning af gydegrus på øvre stræk. Vegen Å restaureret før udløb i Stor Å

I mange norske elve er det uanset lokale kvoteregler forbudt at genudsætte skadet laks. Denne ordning burde indføres ved danske lakseåer.

Miljøstyrelsens nyhed om genslyngning af Idom Å ved Idom Dambrug

I maj 2017 er projekt for genslyngning af Idom Å ved Idom Dambrugs nedlæggelse gennemført. Ca. 150 m3 gydegrus udlagt, stemmeværk fjernet. Projektfotos

Holstebro Kommune har i 2016 genslynget Kærgård Bæk og Gryde Å ved Nr. Felding. Der er udlagt gydegrus og etableret 4 træspange. Fotos
Projektledelse Jakob Larsen

Tv midtvest besøger Idom Dambrug og Christiansminde Dambrug og beretter om de miljøgevinster der opnås ved statens opkøb af gamle dambrug med henblik på nedlæggelse

Bæveren har etableret dæmning på tværs af Gryde Å i militærterrænet.

I november 2016 har Holstebro Kommune og LF26 etableret 2 store stryg til stallingen i Råsted Lilleå.

21. september 2016. Pressemeddelelse Naturstyrelsen

Rapport : Miljøindsats i ørredvandløb kan fordoble lystfiskernes fangst af vilde ørreder www.fiskepleje.dk

En opgang omkring 5.800 laks i Storå 2015.
ca. 4 gange så stor bestand som i 2010.
Data DTU Aqua.
Det burde give en laksekvote på ca. 600 stk. i 2016.

Vestforsyning rapport - klimasikring Storå december 2015

15 naturkunstnere besøgte i august Holstebro Kommune. Bileder fra bl.a. Storå kan ses på udstillingen Istidslandskabet omkring Holstebro i weekender til 13. dec 2015

Nyklækkede lakseyngel elfiskes på Nibsbjergstryget (Storå) maj 2015 sammen med ål, grundling, elritser, lamppretter, strømskaller..

Dambrug i Holstebro Kommune ligger i top, når det gælder miljøcertifiseringen ASC.

Holstebro Kommune har fået 2,1 mio. kr til nedlæggelse af Idom Dambrug som led i vandplan 1

Visioner for det rekreative fiskeri udarbejdet af et bredt forum herunder JL Vandløbsrådgivning.

Elfiskeri efter laks i Storå 29. november 2014 i Holstebro

FVM har udarbejdet en vision for udviklingen af dansk lystfiskeri
(22. november 2014)

Det har vist sig at sæler kan lytte sig frem til chipmærkede fisk, hvilket i sagens natur er uheldigt for fiskeriforskningen.

Ved udvalgsbeslutning af 21. oktober 2014 anbefaler Holstebro Kommune stop for flere lakseudsætninger i Storå.

Del siden