25-09-2016

Storålaksen selvreproducerende

Den 21. september 2016 blev det fra centralt hold meldt ud at storålaksen kan klare sig uden udsætninger.
En fantastisk milepæl er nået for landets pt. største laksestamme.
Fremover bliver det den naturlige selektion, der styrer, hvilke laks der reproducerer sig.
Er beslutningen risikobetonet?
Nej, slet ikke. Der er etableret ca. 23.000 kvadratmeter gydeområder i Storåsystemet de sidste 10 år og det bare indenfor Holstebro Kommune. Der er fjernet spærringer ved alle dambrug i Råsted Lilleå samt ved alle dambrug i Gryde Å.
Opstemningen ved Idom Å er trukket ned og vandløbet genslynges i oktober 2016.
Der er udarbejdet et detailprojekt for forlægning og genslyngning af Vegen Å ved Munkbro Dambrug, der nok på sigt skal blive realiseret, så det nuværende stryg kan udskiftes med noget optimalt.
Laksebstanden blev af DTU Aqua i 2015 opgjort til ca. 5.800 laks på gydevandring. Af de hjemtagne stangfangede laks var 20 % registreret fedtfinneklippede dvs. 80 % vildlaks. Dette tal for fedtfinneklippede udsætningslaks er dog nok i underkanten af det reelle, men et realistisk bud på vildlaksebestanden i 2015, vurderer jeg til ca. 65-75 %. I 2016 er antallet af fedtfinneklippede fangede laks desværre ikke offentligt tilgængeligt på hjemmesiden www.svstoraa.dk .
Bestanden af vildlaks er med andre ord meget stor og langt større end bestandsmålet for gunstig bevaringsstatus (ca. 1.000 vilde opgangslaks).

Bestanden vi ser i 2016 afspejler ikke de vandløbsprojekter, der er lavet fra 2013 og frem, Så det er ikke givet at bestanden er toppet endnu i storåsystemet nedstrøms Holstebro Vandkraftsø. Omvendt kan man sige at etablerede gydestrygs effektivitet nok er størst i starten og i et vidst omfang skal suppleres med gydegrus på et senere tidspunkt.

Fra 2014 er der årligt kun udsat 20.000 1-årslaks og kun i hovedløbet. Denne udsætning giver forventeligt anledning til et nettoresultat på omkring 120 opgangslaks på gydevandring, når de 80 elfiskede moderfisk, der fjernes fra systemet indregnes - det tab overlever bestanden nok.

Jakob Larsen

Del siden