10-03-2018

Et kig i spåkuglen for storålaksen ved indgangen til 2018

DTU Aqua har nu udgivet deres status 2017 for bl.a. storålaksen. Det konstateres af DTU Aqua, at storålaksen ikke længere er truet, men at der skal være fokus på en række forhold for at nå et potentiale på 8.000 - 10.000 opgangslaks - herunder passage til og fra Storå opstrøms vandkraftsøen.

DTU har fokus på restaurerinsindsatsen og på en forvaltning der kun tillader 10-15 % af opgangen hjemtages. Det er ikke nærmere forklaret hvordan disse 10-15 % fremkommer.

Der lægges i statusrapporten vægt på at skarven også fremadrettet reguleres, mens bæveren slet ikke er nævnt, selvom den notorisk udgør en trussel for vandrefiskene i visse øvre dele af de lakseførende strækninger fx. Gryde Å.

Der er i Holstebro Kommune udlagt 28.000 m2 gydestryg siden 2007 (kommunalreformen) og fjernet en række spærringer i sideløb til Storå nedstrøms vandkraftsøen. Arealet af gydestryg er ikke en statisk størrelse. Arealet er størst umiddelbart ved udlægning og formindskes over tid pga. sandvandring og laksenes gydeaktivitet, der flytter gydegruset sammen og nedstrøms o derved mindsker egnet opvækstareal.

Der er derfor over tid og med års mellemrum behov for supplering af eksisterende gydestryg, såfremt den nuværende bestand skal holde niveau. Genslyngning af øvre Gryde Å har skabt permanente gydestryg, da der her er en stor naturlig stenforekomst, strømmen gradvist vil blotlægge. Det samme forventes at være tilfældet i Idom Å, hvor der i 2016 blev åbnet op og skabt fri passage ved Idom Dambrugs nedlæggelse og åens genslyngning.

Ved Munkbro Dambrug vil der også indenfor overskuelig tid blive skabt helt fri passage, så en fremadrettet bestand nedstrøms vandkraftsøen på ca. 6.000 opgangslaks vurderer jeg som realistisk, såfremt der er fokus på at skarvens prædation kontrolleres og gerne mere effektivt end hidtil. Skarven har potentiale til stort set helt at fjerne smoltårgange og må vurderes som den største hindring for at opretholde en stor laksebestand.

Bæverforvaltningen er stadig ikke på plads og helt uvidst i hvor høj grad bæverdæmninger kan fjernes fremadrettet.

Jakob Larsen

Del siden