24-11-2018

Naturklagenævnets afgørelse vedr. bæverens dispensation 2005

"1. I etableringsfasen skal Skov- og Naturstyrelsen forestå en løbende
overvågning af bæverens færden og påvirkning af omgivelserne.
2. For at beskytte vilde dyr og planter samt naturtyper og for at
hindre alvorlige skader på afgrøder, fiskeri m.m. er Skov- og
Naturstyrelsen i etableringsfasen forpligtet til straks at afhjælpe
eventuelle skader eller gener for private lodsejere m.fl. forårsaget
af bæveren.
3. Vandløbenes vandafledningsevne skalsikresi overensstemmelse
med gældende vandløbsregulativer.
4. 10 år efter datoen for denne afgørelse skal Skov- og Naturstyrelsen
have udarbejdet en ny forvaltningsplan for bæveren. Forvaltningsplanen
skal godkendes af den myndighed, som på dette
tidspunkt har dispensationskompetencen efter naturbeskyttelsesloven.

Naturklagenævnet stadfæster herefter Ringkjøbing Amts afgørelse
af 13. september 2004 om permanent dispensation til udsætning af
bæver i Klosterheden Plantage på de ovennævnte vilkår.
"

Citat fra Naturklagenævnets afgørelse af 22. september 2005

Del siden