13-03-2019

Skal vi frede havørreden i Storå?


Ved foredragsarrangement i Sammenslutningen ved Storå 12. marts 2019 luftede fmd. for sammenslutningen Gunnar Pedersen det spørgsmål overfor DTU Aquas forsker Einar Eg - om det ikke var tiden at frede havørreden i Storå, da lystfiskerfangsterne afspejlede en ringe bestand af gydefisk?

Rigtigt er det at havørredfangsterne i Storå og mange andre vandløb i 2018 ikke var prangende. I Storå blev der fanget/indberettet ca. 250 stk. hvoraf halvdelen blev hjemtaget.

Jeg er af den overbevisning at en fredning fra lystfiskerside kun har ringe effekt og at der er noget helt andet på spil.

Laksen har haft stor fremgang i de sidste 10-15 år - Der hjemtages langt flere laks end ørred. Laks og ørred har begge haft stor gavn af udlagte gydestryg med gydegrus, der bare indenfor Holstebro Kommune udgør ca. 30.000 kvadratmeter siden kommunalreformen. Det ser ud til at der er en god bestand af ungfisk af ørred på de restaurerede strækninger og også en massiv tilstedeværelse i de vandløbsspidser, der restaureres i disse år - så der kommer gydefisk frem til gydeområderne og der produceres langt flere ørredyngel nu end tidligere.

At tro at en fredning af 127 havørred mod hjemtagelse vil vende billedet for havørreden er noget naivt i min optik.

Det man derimod skal have fokus på som et af flere elementer er, at de producerede ørredsmolt overlever i langt højere grad end nu og her må blikket rettes mod fjord og skarv.

Der er behov for en effektiv kampagne mod skarven, der tilsyneladende støvsuger fjorden for fisk. Ligesom der er behov for at se på om garnfiskeriet - både det legale og illegale fiskeri i fjorden udgør et problem for havørredbestanden. En sådan undersøgelse er i gang i forhold til det legale garnfiskeri.

Der er også stadig behov for at øge gyde- og opvækstmulighederne for havørred i de små vandløb, hvor mange jf. ørredkortet (se link) har en ringe tilstand. Ørredkortet er dog ikke den hele sandhed, da der masser af steder er dokumenteret store tætheder af laksefisk få hundrede meter fra ørredkortets stationering.

Så min anbefaling til SVS er, at rette fokus på de reelle problemer for ørreden og det er ikke hjemtagelse af 127 fisk.

Derimod ikke sagt at SVS ikke kan anbefale medlemmerne at tage hensyn til havørredbestanden - Det kunne fx. være i form af at arbejde for et mindstemål på 45 cm som Holstebro Kommune anbefalede som et generelt mindstemål for helt, laks og ørred tilbage i 2012 og som så senere resulterede i at laksens mindstemål blev sat ned til 40 cm....uden at beskyttelsen af helt og havørred fulgte med.

Med god ret kunne man også spørge hvorfor man i Storå i foreningsregi stadig forsvarer et uhæmmet ormefiskeri, når man andre steder (læs Skjern Å) godt kan finde ud af at begrænse de mest skadelige fiskemetoder, der hindrer effektiv genudsætning af fisk der overlever?
I SVS er det kommet så vidt, at man nu ikke længere i fangstrapporten må se hvad fisken fanges på, da det i 2018 stod klart, at de fiskere der fangede og genudsatte rigtigt mange fisk anvendte orm og spinner. Gør noget ved det SVS!

Når alt det er sagt, er det også soleklart, at det ikke kan fortsætte som nu ved Vandkraftsøen. Der skal simpelthen nu findes en løsning for faunapassage med et langt omløb forbi hele søen fra opstrøms Tvis Møllevej til nedstrøms Ringvejen - et projekt som kan realiseres i perioden 2022-2025.

Som ørredkortet viser er der opstrøms søen en helt utilfredsstillende bestand af laks og ørred og her et kæmpe potentiale for også at forbedre forholdene for ørred.

DTU Aqua bruger meget unødig krudt på at følge en stabil laksebestand som vi alle i forvejen kender størrelsen af - måske det var på tide at fokus blev rettet mere entydigt mod ørred?

Jakob Larsen

Del siden